Veelgestelde Vragen

Waarom spel- therapie?

Spel hoort bij kinderen . Door te spelen leren kinderen de wereld om zich heen ontdekken, ze leren ervaringen een plek te geven en kunnen experimenteren met eigen fantasieën. Er is een behoefte vanuit het kind zelf om te spelen. Therapeut betekent helper. Simpel gezegd worden kinderen dus geholpen door te spelen. . Spel is de taal van het kind. Praten over problemen is voor veel kinderen moeilijk.  Spelen lukt vaak wel. 

Het spel binnen speltherapie geeft het kind de gelegenheid,  ingrijpende of traumatische ervaringen uit te spelen.

In fantasiespel is ruimte om emoties te uiten en af te reageren, om gevoelens van bv. angst, verdriet of boosheid opnieuw te beleven en te verwerken en nieuwe ervaringen op te doen.

Hoe werkt een speltherapeut?

Therapeut betekent helper. Door te kijken naar het spel, door mee te spelen, en het spel te verwoorden, kan de speltherapeut het kind helpen om problemen te verwerken en de ontwikkeling weer in evenwicht te brengen. De therapeut kan daar waar nodig is vragen stellen over het spel, aanmoedigen tot spelen, bijsturen in het spel of ruimte geven. Dit alles gebeurt altijd vanuit een open houding en acceptatie naar het kind toe om het de veiligheid te laten ervaren om zijn of haar verhaal te vertellen. 

Een vertrouwensrelatie tussen therapeut en kind en het bieden van die veiligheid zijn voor het uitvoeren van de therapie heel belangrijk.

Voor Wie?

Voor kinderen van 3 tot 12 jaar kan speltherapie een goed middel  zijn.

Juist omdat vanuit spel, door veel nonverbaal-contact en via beelden uit het spel wordt gewerkt, kan het al op jonge leeftijd worden ingezet.

Wanneer zou je kunnen denken aan speltherapie?

Soms zit een kind in de knel. Het kan dan in zijn/ haar dagelijkse functioneren belemmerd worden. Er kan sprake zijn van stemmingsveranderingen, psychosomatische klachten, problemen in contact en gedragsmoeilijkheden. Overprikkeling of hoog sensitiviteit.

Verandering in gedrag of ongewenst gedrag is meestal een signaal. Het kind laat hiermee zien dat het niet goed met hem gaat. Het kind vraagt op deze manier onbewust om hulp. Mocht u bij uw kind een aantal van onderstaande punten herkennen, dan is het raadzaam dit bespreekbaar te maken en contact op te nemen.

Bijvoorbeeld:

-drukker of juist meer teruggetrokken dan normaal, slecht slapen, angstig dromen, weer gaan bedplassen, lichamelijke klachten als buikpijn / hoofdpijn

-eetproblemen, snel prikkelbaar, snel en veel huilen, vaker ruzie, leerproblemen ( afglijdend, plotseling ander patroon), angsten, negatief zelfbeeld, faalangst

-moeilijk kunnen concentreren

 Is speltherapie ook geschikt voor kinderen met een traumatische ervaring? Of als er sprake is van hoogsensitiviteit?

Ja, een kind kan in het dagelijks functioneren belemmerd worden als het een traumatische ervaring niet goed verwerkt heeft.

Bijvoorbeeld bij:

-verlies door dood, pesten, ongeval / ernstige ziekte, slachtoffer /  getuige van mishandeling / geweld, seksueel misbruik, echtscheiding, oorlog of ramp

-juist kinderen die grote kans hebben op overprikkeling, zoals vaak bij hoogbegaafde kinderen, maar ook voor hoogsensitieve kinderen werkt speltherapie. Door aan te sluiten op het verhaal en het spel van het kind en het afstemmen op de behoefte, voelt een kind zich gehoord en begrepen. Binnen de speltherapie vormt een volgende houding en het accepteren van het eigen tempo van het doorlopen van traumatische ervaringen de basis. Een kind zal daarom nooit overvraagd worden, maar het gevoel krijgen dat er rekening wordt gehouden met zijn hoogsentitiviteit om overprikkeling te voorkomen. Daarnaast leert een kind te luisteren naar zichzelf en kan daardoor beter aangeven wat zijn of haar behoeften zijn.

Is speltherapie ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met het accepteren van eigen mogelijkheden en beperkingen?

JA, als een kind langere tijd met een / of een combinatie van problemen blijft zitten en ouders, verzorgers en of leerkrachten kunnen de problemen niet oplossen, kan het kind het contact met de omgeving verliezen en komt de “normale” ontwikkeling in gevaar.

Dan is hulp van buitenaf nodig en kan speltherapie een uitkomst bieden.

Bijvoorbeeld bij:

-lichamelijke handicap, chronische ziekte, verstandelijke handicap, beperking door ADHD, NLD, PDD-NOS,  verandering in gezinssituatie, uithuisplaatsing, adoptie, gebroken of samengesteld gezin.

Als een kind naar speltherapie gaat, hoe ziet dat er dan uit?

In de spelkamer

In een spelkamer kan een kind spelen met zand en water , verf-, knutsel-, klei- en tekenmateriaal ( ongestructureerde materialen), play Mobil  (verschillende dieren, mensfiguren en andere algemene voorwerpen) , poppenkastpoppen, poppenhuis, auto’s, constructiemateriaal, gezelschapspelen, verkleedkleren.(gestructureerde materialen.

Het kind kiest, de therapeut volgt. Het spel is uitgangspunt, de therapeut kan het spel stimuleren, het kind uitdagen tot ander spel en verdieping brengen om tot de kern van het probleem te komen.

Hoe is de werkwijze?

Als verwacht wordt dat een kind gebaad is bij hulp vanuit speltherapie, kan een vrijblijvend gesprek aangevraagd worden. Dit eerste intakegesprek is een kennismaking en oriëntatie op het probleem.

Mocht uit dit gesprek blijken dat speltherapie geschikt is voor het kind, wordt door ouders een intakeformulier ingevuld en een afspraak gemaakt voor een drietal spelobservaties en een oudergesprek. Daarna volgt het analyseren van de observaties en wordt een plan opgesteld. Samen met ouders worden afspraken gemaakt over het doel van de therapie en de hulp die ouders thuis kunnen bieden.

Hoe vaak gaat een kind naar speltherapie en hoelang duurt zo'n traject?

Er wordt gestart met 1 x per week 45 minuten spelen. Na een 4 -5 spelsessies wordt naar behoefte een oudergesprek gehouden om de voortgang te bespreken. Hulp vanuit speltherapie duurt gemiddeld 10-15 weken ( 10-15 spelmomenten). De duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek en dus per kind verschillend. Een indicatie over hoe lang hulp nodig is, wordt na de spelobservaties besproken.

Kosten:

Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend

Spelobservatie en spelsessie € 60,00 (45 minuten) 

Oudergesprek of gesprek op school: € 60,00 (45 minuten).

Voor verslaglegging worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Kosten worden vergoed door een aantal zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie Vanaf 2016 wordt deze therapie ook vergoed door VGZ, ONVZ, Achmea en Menzis.

Kan ik als ouder ook met mijn vragen bij de therapeut terecht?

Door goed contact met ouders, kan het verloop van de therapie positief beïnvloed worden. Daarom worden er naast het wekelijks contact met het kind ook oudergesprekken gepland om vragen rondom de begeleiding van het kind te beantwoorden en ondersteuning te geven met betrekking tot opvoedingsvragen. In overleg worden frequentie en inhoud bepaald.

In principe is er altijd overleg met de leerkracht of intern begeleider omdat een goede afstemming met school vanuit de therapie wenselijk is.

Kan mijn kind ook speltherapie krijgen op school? 

Spel in Beeld kan speltherapie op school geven. In overleg met school zal gekeken moeten worden naar een geschikte ruimte.